Rådgivere på Renåvangen

På Renåvangen blir du foruten medbeboere møtt av opptil 30 erfaringskonsulenter, rådgivere med tre årig helse- og sosialfagligutdanning, lege, psykiater, psykolog og familieterapeuter.

De ansatte gir deg råd og veiledning i din endringsprosess. De sørger for at du har kontinuitet og jobber mot dine langsiktige mål, og at nivået på utfordringer, ansvar og omsorg er tilstrekkelig høyt eller lavt til enhver tid. De hjelper deg også med å synliggjøre dine ressurser for deg selv og andre.

Anette Malèn Barreng

Økonomiansvarlig

Har jobbet som økonomiansvarlig siden juni 2022. Studerte bedriftsøkonomi ved UIT og har en bachelor i regnskap- og økonomirådgivning fra Høgskolen i Innlandet, avd. Rena. Har lang arbeidserfaring innen salg og service.

Anne Grete Otnes

Rådgiver/sykepleier

Utdannet sykepleier med mange års arbeidserfaring innen rusbehandling.

Er leder i C-fasen, i storgruppa og kvinnegruppa, som daghavende og på de såkalte TS-helgene.

Berit Lilleengen

Familieterapeut

Har en mastergrad i psykologi/familieterapi. Ansatt ved DPS fra 1999 og fagkyndig i Fylkesnemnda fra 2000. Har tidligere arbeidet som barnevernkonsulent og høgskolelektor

Ansatt som familieterapeut ved Renåvangen siden 2003.  Arbeidsoppgaver ved Renåvangen; familieterapeut, tilstede lørdager i familiehelg,  gruppe for besøkende og familieterapi etter avtale med beboer, og/eller familie/besøk

Berit Lillestu

Rådgiver/Sykepleier

Utdannet sykepleier i 2004 med videreutdanning i hverdagsrehabilitering og helseledelse. Har  erfaring fra hjemmetjenste og institusjon som både sykepleier og leder med ansvar for personal, fag og økonomi. Har vært i forsvaret.

Har ansvar for helse og medisiner, treffes derfor ofte på helseavdelingen og i ulike daglige aktiviteter i behandlingsprogrammet. Jobber friluftshelger, liker å være ute og i aktivitet som er humørskapende og helsefremmende.

Bjørn Magnus T. Simonsen

Psykiater, spesialist rus- og avhengighetsmedisin

Carina Axelsson

Rådgiver/barnevernspedagog

Barnevernspedagog med cand.mag grad i sosialantropologi, har studert kulturforståelse og tverrkulturell kommunikasjon, videreutdanning i tverrfaglig veiledning og spesialpedagogikk.

Er ansatt som rådgiver, har ukentlig foreldregruppe, er saksbehandler, barneansvarlig og jobber fast i familiebesøkshelger.

Gaute Ingebrigtsen

Nattevakt

Gaute Stubsveen

Rådgiver

Utdanna lektor og har jobba som lærar på ungdomsskule.
Gaute er å treffe som A-faseleiar, i storgruppa, som daghavande og på kulturhelger. Brenn stort for jakt, fiske, hund og friluftsliv.

Hege Johnsen

Rådgiver/sykepleier

Sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Jobbet på Renåvangen siden 2014. Er B-faseleder, saksbehandler og i helseteamet. Har helseansvar og koordinerer slik at den enkelte beboer får snakke med de fagpersoner de trenger vedrørende deres helse.

Ingar Lombness

Vaktmester og altmuligmann

Allsidig arbeidserfaring, dro tidlig til sjøs og har blant annet jobbet på anlegg, etter hvert 37 år i trelastbransjen.

Jobber på Renåvangen som sjåfør og vaktmester og ellers der det trengs.

Ingvild H. Lombness

Renholder/sykepleier

Sykepleier med videreutdanning i rehabilitering, samhandling og ledelse.

Ansatt som rådgiver på Renåvangen siden 2010. Hun penjonerte seg fra stillingen som rådgiver i september 2023, og innehar nå stillingen som renholder.

Ivar Nordengen

Driftsleder

Har teknisk fagskole og fagbrev som kjøttskjærer, har jobbet som reparatør og skjærebas.

Jobber som driftsleder/ vaktmester og sjåfør.

Jeanett Aasvang Knutsen

Rådgiver/Sykepleier

Utdannet sykepleier med arbeidserfaring både fra kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Synes rusbehandling er et veldig spennende fagfelt. Blir mest å se på helse og som B-faseleder, men også i storgruppa og som saksbehandler. Jobber på TS-helg.

Jørn Østby

Nattevakt

Har tidligere erfaring som fengselsbetjent, i KRUS-Kriminalomsorgens utdanningssenter, og  fra blant annet bank.

Jobber som nattvakt og treffes derfor i miljøet morgen og kveld, og når det trengs på natt på nattevaktsrommet.

Kim Bjørnar Hauge

Rådgiver/erfaringskonsulent

Rådgiver med arbeidserfaring som erfaringskonsulent ved Renåvangen fra 2009.

Treffes i storgruppa, som daghavende, på familiehelger og som E-faseleder. Syns det er viktig å videreformidle egne erfaringer fra veien til rusfrihet, og opplever at relasjonsbygging er av de tingene som er aller viktigst i behandlingen.

Kristin Døhl

Rådgiver/hjelpepleier

Hjelpepleier. Arbeidserfaring fra geriatrisk- og rehabilteringsavdeling i Trysil Kommune, og som NAV-veileder og økonomisk rådgiver.

Treffes i storgruppa, som daghavende, på friluftshelger og som leder i C-fasen. Er opptatt av ett frisk sinn i en frisk kropp. Privatøkonomi er i tillegg et fokusområde.

Linn Alexandra Myhr

Rådgiver/sosionom

Utdannet sosionom og har studert flerkulturell forståelse. Har arbeidserfaring fra NAV, booppfølging innen rus og psykisk helse og fra avlastningstilbud for barn.

Jobber som rådgiver med saksbehandleransvar. Treffes som daghavende, i storgrupper og på familiebesøkshelger.

Maria Flottorp

Seniorrådgiver/sosionom

Sosionom med videreutdanning i rus, avhengighet og psykiske lidelser. Tidligere arbeidserfaring fra barnevern.

Arbeider med veiledning og oppfølger av resepsjonen og er så ofte som mulig ute i beboerfellesskapet. Er seniorrådgiver, har terapeutiske grupper, personalansvar og ansvar for turnus. Er med i ledergruppa.

Marianne Lien

rådgiver/sosionom

Sosionom med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Har tidligere arbeidet ved sosialtjenesten og NAV – i hovedsak sosial hjelp, ungdomsteam og minoritetspråklige, psykisk helse- og rustjeneste som behandler og ruskonsulent.

Jobber som rådgiver med ansvar som saksbehandler, faseleder og terapeutiske grupper. Jobber på kulturhelg.

Morten Buchholdt

Fysioterapeut

Utdannet fysioterapeut i 2013. Jobbet som kommunefysioterpeut i Stor-Elvdal i fem år. Jobbet som privat fysioterapeut med driftstilskudd i Stor-Elvdal fra 2018. I tillegg driver han Koppang Treningssenter.

En dag annenhver uke er han å treffe på Renåvangen. Der bistår han i undersøkelse og behandling av langvarige eller nyoppståtte plager innenfor muskel- og skjelettlidelser. Han er opptatt av fysisk aktivitet og at alle skal ha gode opplevelser og mestringsfølelse gjennom å være fysisk aktive.

Nina Larsen Raaness

Rådgiver/sykepleier

Utdannet sykepleier fra 2013, med videreutdanning i tverfaglig helseforskning. Har erfaring fra både speialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Nina er en del av helseteamet, og treffes ofte på helserommet. Har i tillegg til saksbehandleransvar, samt ansvar for kvinnegruppe. Jobber på TS-helg.

Patrick Henriksen

Rådgiver/kokk

Fagbrev som institusjonskokk og 25 års erfaring som kokk og kjøkkensjef i både privat og offentlig sektor. Tjenestegjort i perioder for forsvaret i Afghanistan som kokk og veterinærassistent.

Er hovedverneombud, A-faseleder og har ansvar for drift og oppfølging av kjøkkenet, samt jobber i friluftshelgene. Interessert i teater, jakt, fiske og friluftsliv.

Rigmor Østby

Daglig leder/sykepleier

Har tidligere jobbet som sykepleier på Ullevål sykehus og Rendalen Kommune.

Er daglig leder og en del av ledergruppa.  Er engasjert i fysisk aktivitet og dens virkning det har for både fysisk og psykisk helse. Har de siste årene vært med en gjeng beboere og trent til Birken.

Tim Hauck

Psykologfaglig rådgiver

Utdannet som psykologspesialist ved Klinisk voksenpsykologi i Norge (Norsk Psykologforening). Psykologstudiet fra Universitetet i Hamburg (Dipl.psych.)

Psykologtimer er et supplerrende tilbud som kan søkes ved behov etter eget ønske. I fokus står ofte forståelsen og takling av psykisk problemer , aktuelle hindringer i livet og gjentagende handligsmønstre.

Tine Svendsen

Rådgiver/sosionom

Utdannet sosionom. Har arbeidserfaring fra kommunalt barnevern, behandling innen rus og atferd for ungdom og som veileder i en attføringsbedrift.

Jobber som saksbehandler, leder i C-fasen, er i storgruppa og kvinnegruppa, som daghavende og jobber kulturhelgene.

Toril Andreassen

Nestleder/ergoterapeut/familieterapeut

Ergoterapeut med videreutdanning i gruppemetode og familieterapi, i tillegg til fag innenfor kulturfeltet.

Toril er nestleder og treffes på mange ulike arenaer. Har en over 30 år lang relasjon til Renåvangen, brenner for grunntanken om fellesskapets betydning og muligheter. Takknemlig for menneskene en gis mulighet til å bli kjent med og det å vite at vi gjør en forskjell.

Toril Velta

Administrasjonssekretær

Har handelsskole og økonomi og administrasjon ved Høgskolen Innlandet, og har jobbet på Renåvangen siden 1994.

Toril finner du på sentralbordet i administrasjonen og i inntaksteamet. Arbeidet består av forefallende kontorarbeid, i tillegg til rapportering til Helse Sør-Øst og Norsk Pasientregister.

Wenche Solum

Forløpskoordinator og sykepleier

Sykepleier med videreutdanning i organisasjon og ledelse. Har jobbet på Renåvangen siden 2008.

Koordinerer pasientforløpet og Kvarus, og er inntaksansvarlig. Synes det er veldig givende å ha kontakt og ta imot nye mennesker til behandling.

Weronica Kvammen

Rådgiver/sosionom

Sosionom med videreutdanning i veiledning. Har erfaring fra NAV og barnevern.

Jobber som rådgiver med saksbehandleransvar og er B-faseleder. Du finner meg også som daghavende og i storgrupper. Jeg arbeider på TS-helg

På Renåvangen jobber vi tett på beboeren og får et nært forhold til de og deres familie. Jeg gleder meg til å gå på jobb for å hjelpe mennesker med å gjøre en stor endring i sitt liv.

Rigmor, nestleder